Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

KOKOSZYCE

2019-09-29

O

KRES PROPEDEUTYCZNY W KOKOSZYCACH

CZYM JEST?

Przygotowanie do kapłaństwa w czasie seminarium jest przygodą, ale też dużym wyzwaniem. Trzeba poświęcić wiele czasu na lepsze poznanie  siebie, na pogłębienie swojej wiary, a nade wszystko, na wejście w głębszą przyjaźń z Jezusem. Jeszcze do niedawna dążenie do tych celów było o tyle łatwiejsze, że wielu kandydatów do seminarium przychodziło z rodzin i środowisk, które bardzo dobrze wypełniały swoje zadanie. W ostatnich latach jednak można zaobserwować niepokojące osłabienie tej „przedseminaryjnej” formacji. Wielu młodych ludzi nie ma szansy na pozytywny życiowy start we własnych rodzinach, a środowisko szkoły lub grono rówieśników nie zawsze dostarcza im potrzebnych wzorców. Stąd rodzi się potrzeba wykorzystania pierwszego etapu formacji w nieco inny sposób, stwarzając przede wszystkim możliwość łagodnego przejścia z dotychczasowych doświadczeń życiowych w świat życia seminaryjnego. Pierwszy rok formacji nazywany jest „okresem propedeutycznym” lub „rokiem zerowym”.

CELE

Rok propedeutyczny ma swoje podstawowe cele, które są następujące:

- danie każdemu kandydatowi szansy na osobiste doświadczenie Boga, pogłębienie własnej z Nim więzi. Służyć ma temu regularna modlitwa, wprowadzenie w medytację oraz wejście w świat życia duchowego.

- odkrywanie i przemiana własnego człowieczeństwa. Chodzi tu o poznanie siebie, pracę nad dojrzałą osobowością, umiejętnością komunikacji, budowanie więzi przyjaźni na roczniku itd.

- intensywny wysiłek intelektualny, który pozwala na pogłębienie swojej wiedzy teologicznej, filozoficznej i humanistycznej.

 

MIEJSCE i CZAS  

Od 2019 roku rok propedeutyczny odbywa się  w domu formacyjnym w  Kokoszycach (niedaleko Wodzisławia Śląskiego). Wcześniej przez 6 lat formacja wstępna  odbywała się w  domu formacyjnym „Tabor” w Brennej.  Dom w Kokoszycach stanowi integralną część Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach.

Rok propedeutyczny trwa cały rok. Po jej zakończeniu kandydaci przenoszą się do  Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, gdzie kontynuują formację przez kolejne sześć lat, aż do przyjęcia święceń kapłańskich. Pełna formacja trwa zatem przez 7 lat. Przenosząc się do Katowic kandydaci rozpoczną studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

LUDZIE

Istotnym elementem składowym formacji wstępnej jest doświadczenie życia wspólnego, nawiązywanie przyjaźni, przeżywanie relacji, dzielenie codziennych obowiązków i odpoczynku. Dlatego też Okres Propedeutyczny w Kokoszycach  tworzą kandydaci wspomagani przez towarzyszących im kapłanów: odpowiedzialnego za okres propedeutyczny księdza prefekta oraz ojca duchownego. Bardzo ważna jest także regularna więź z seminarium w Katowicach. Kontakt ze starszymi klerykami i pozostałymi wychowawcami w naturalny sposób ubogaca proces formacyjny kleryków zerowego  roku.

ADRES DOMU:

KOKOSZYCE
ul. Pałacowa 53
44-373 Wodzisław Śląski

Kontakt