Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

ETAP PROPEDEUTYCZNY

2019-09-29

ETAP PROPEDEUTYCZNY

CZYM JEST?

Przygotowanie do kapłaństwa w czasie seminarium jest przygodą, ale też dużym wyzwaniem. Trzeba poświęcić wiele czasu na lepsze poznanie siebie, na pogłębienie swojej wiary, a nade wszystko, na wejście w głębszą przyjaźń z Jezusem. Jeszcze do niedawna dążenie do tych celów było o tyle łatwiejsze, że wielu kandydatów do seminarium przychodziło z rodzin i środowisk, które bardzo dobrze wypełniały swoje zadanie. W ostatnich latach jednak można zaobserwować niepokojące osłabienie tej „przedseminaryjnej” formacji. Wielu młodych ludzi nie ma szansy na pozytywny życiowy start we własnych rodzinach, a środowisko szkoły lub grono rówieśników nie zawsze dostarcza im potrzebnych wzorców. Stąd rodzi się potrzeba wykorzystania pierwszego etapu formacji w nieco inny sposób, stwarzając przede wszystkim możliwość łagodnego przejścia z dotychczasowych doświadczeń życiowych w świat życia seminaryjnego. Pierwszy rok formacji nazywany jest "etapem propedeutycznym", „okresem propedeutycznym” lub „rokiem zerowym”.

CELE

Etap propedeutyczny ma swoje podstawowe cele, które są następujące:

- danie każdemu kandydatowi szansy na osobiste doświadczenie Boga, pogłębienie własnej z Nim więzi. Służyć ma temu regularna modlitwa, wprowadzenie w medytację oraz wejście w świat życia duchowego.
- odkrywanie i przemiana własnego człowieczeństwa. Chodzi tu o poznanie siebie, pracę nad dojrzałą osobowością, umiejętnością komunikacji, budowanie więzi przyjaźni na roczniku itd.
- intensywny wysiłek intelektualny, który pozwala na pogłębienie swojej wiedzy teologicznej, filozoficznej i humanistycznej.

 

MIEJSCE i CZAS

Od 2022 roku etap propedeutyczny odbywa się w budynku Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Wcześniej był w domu formacyjnym w Kokoszycach (niedaleko Wodzisławia Śląskiego) przez ostatnie 3 lata, a pierwszym miejscem - przez 6 lat formacja wstępna odbywała się w domu formacyjnym „Tabor” w Brennej.

Etap propedeutyczny trwa cały rok. Po zakończeniu kandydaci zostają przyjęci do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, gdzie kontynuują formację przez kolejne sześć lat, aż do przyjęcia święceń kapłańskich. Wraz z przyjęciem kandydaci rozpoczną studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Pełna formacja trwa zatem przez 7 lat.

LUDZIE

Istotnym elementem składowym formacji wstępnej jest doświadczenie życia wspólnego, nawiązywanie przyjaźni, przeżywanie relacji, dzielenie codziennych obowiązków i odpoczynku. Dlatego też Okres Propedeutyczny tworzą kandydaci wspomagani przez towarzyszących im kapłanów: odpowiedzialnego za okres propedeutyczny księdza prefekta oraz ojca duchownego. Bardzo ważna jest także regularna więź z seminarium. Kontakt ze starszymi klerykami i pozostałymi wychowawcami w naturalny sposób ubogaca proces formacyjny kleryków zerowego roku.

ADRES DOMU:

Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne
ul. Wita Stwosza 17/17a
40-042 Katowice

Kontakt