Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne

Powołani, aby służyć z miłością

Klauzula informacyjna

O przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego

2021-04-21

Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów i alumnów jest Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne [dalej: Seminarium] z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 17a w Katowicach; tel.: 519 546 150, adres e-mail: sekretariat@seminarium.katowice.pl.

2. Seminarium przetwarza dane osobowe zgodnie z „Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r [dalej: Dekret].

3. Celem przetwarzania danych osobowych kandydatów i alumnów jest rekrutacja oraz formacja w Seminarium. Przetwarzanie danych osobowych nie wymaga uzyskania zgody, gdyż jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego (zgodnie z art. 4 p. 3 Dekretu).

4. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl, tel. 22 530 48 87.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań z zakresu rekrutacji i formacji w Seminarium. W przypadku niepodania danych lub ich usunięcia nie będzie możliwe rozpoczęcie lub kontynuowanie formacji.

6. Dane osobowe przetwarzane przez Seminarium nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane przez Seminarium nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa kanonicznego i państwowego.

ODO